• Asmens duomenų apsaugos GIDAS
Pranešimai:

Asmens duomenų apsaugos GIDAS

2018-05-15

Marius Sirevičius, Mokesčių Partneis/Teisininkas |

2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB. Paprasta - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Reglamentas įsigalioja 2018 gegužės 25 d. ir iš esmės keičia asmens duomenų apsaugos reglamentavimą visoje Europos Sąjungoje. Pateikiame Reglamento naujovių apžvalgą ir žingsnius būtinus atlikti iki 2018 gegužės 25 d.