• Auditas – esminiai pasikeitimai ir COVID-19 pandemijos įtaka
Leidiniai:

Auditas – esminiai pasikeitimai ir COVID-19 pandemijos įtaka

2020-09-10

Dėl susiklosčiusios pandemijos situacijos ir su tuo susijusių pokyčių verslo vykdymo procesuose, 2020 metų finansinės atskaitomybės ruošimas ūkio subjektams pareikalaus daugiau laiko ir pastangų. Finansinės apskaitos sritys, kuriose patvirtinta su COVID-19 pandemija susijusių pakeitimų, turės būti atidžiau peržiūrėtos auditorių, atsižvelgiant į atitinkamus apskaitos standartus. Kol kas numatoma, kad pagrindiniai įmonėms kilsiantys iššūkiai bus nustatant ilgalaikio turto vertes bei įvertinant veiklos tęstinumą. BDO auditas ir apskaita, UAB specialistai dalinasi pagrindiniais audito pokyčiais bei koronaviruso įtaka:

  • Tikėtini kreditų nuostoliai (TKN). TKN apskaičiavimo reikalavimų apraše nustatyta, kokių minimalių reikalavimų turi laikytis Lietuvos Respublikoje veikiantys bankai, centrinės kredito unijos ir užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialai  apskaičiuodami TKN dėl skolinimo pozicijų ir sudarydami specialiuosius atidėjinius. Vertinant, kaip įmonė apskaičiavo TKN, auditoriai pirmiausia įmonėms siūlo viduje pasiieškoti istorinės informacijos, kiek procentaliai nuo visų gautinų sumų įmonės patiria nuostolių dėl neatgautų pirkėjų skolų. Tai padės pagrindą metodikai, tačiau prognozuojant ateitį, neužtenka vien tik remtis istorine informacija, reiktų toliau dar įvertinti pačių klientų krepšelio kokybę, reikšmingų klientų mokėjimo istoriją, ekonominę situaciją ir prognozes rinkoje. Prastėjant rinkos lūkesčiams TKN yra koreguotini, galima naudoti supaprastintą nuostolingumo procentą arba kitą skaičiavimo metodiką. 
  • Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas. Ruošiant 2020 metų finansinę atskaitomybę ūkio subjektai turės įsivertinti, ar dėl pandemijos įtakos nesumažėjo jų turto vertė ir, jeigu taip, perskaičiuoti savo ilgalaikio turto vertę. Daugiausia atkreipiamas dėmesys į ilgalaikį turtą, kuriam taikomas Tarptautinio apskaitos standarto (TAS) 36 straipsnis. Turto vertės sumažėjimas taip pat gali būti nustatomas turto rūšims, kurioms netaikomas TAS 36 straipsnis (pvz.: atsargos). Pagrindiniai požymiai, signalizuojantys apie ūkio subjekto turto vertės sumažėjimą yra: sumažėjusi įmonės produktų ar paslaugų paklausa; padidėjusios išlaidos / verslo nutraukimas dėl tiekimo problemų; užsakymų atšaukimas; didelių nuolaidų prašymas iš klientų; reikšmingi klientai, patiriantys finansinių sunkumų. 
  • Nuomos nuolaidos. Dėl paskelbto karantino didžioji dalis mažmeninės prekybos įmonių turėjo sustabdyti veiklą. Nuomojamas parduotuvių plotas liko, nors juose veikla nevykdoma. Kokie sutartiniai ir apskaitos sprendimai taikytini? Pirmiausia, reikalinga peržvelgti esančios nuomos sutarties sąlygas, ar joje numatyta nuomos nuolaidų apskaita arba nuomos atostogos. Situacijoje, jei nuomos nuolaidos galimybė nebuvo įtraukta į pradinę nuomos sutartį, būtų reikalingas sutarties pakeitimas, tačiau š.m. gegužės 28 dieną Tarptautinio finansinės apskaitos standarto (TFAS) 16 straipsnis buvo papildytas punktu dėl „Su „Covid-19“ susijusios nuomos nuolaidos“. Jame numatoma, kad nuomos nuolaida nėra nuomos sutarties modifikacija, jei nuomos įmokos sumažėja dėl COVID-19 įtakos. Audito metu reikalinga peržiūrėti pradinę nuomos sutartį bei įsitikinti, ar nuomos nuolaida yra tiesioginė COVID-19 pasekmė ir ar išpildytos likusios straipsnio sąlygos. Tik tenkinant šias sąlygas galima taikyti nuomos įmokų apskaitos pakeitimą, nekeičiant nuomos sutarties. 
  • Pelno / nuostolio ataskaita. Nors pilna COVID-19 įtaka dar nėra aiški ir nuolat kinta, dalis įmonių neabejotinai įtrauks pandemijos įtaką ruošdami finansinių ataskaitų rinkinį. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) rekomenduoja atsargiai vertinti pandemijos poveikio pateikimą pelno / nuostolio ataskaitoje, informaciją apie reikšmingą COVID-19 poveikį pateikti aiškinamajame rašte, o reikšmingą turto nuvertėjimą pateikti pelno / nuostolio ataskaitoje atskira eilute. Audito metu reikalinga patikrinti, ar tinkamai apskaityti dėl COVID-19 pandemijos poveikio patirti nuostoliai (pvz.: reikšmingo turto nuvertėjimo), ar pateikta platesnė informacija aiškinamajame rašte.
  • Atidėjiniai nuostolingoms sutartims. Pagal Tarptautinio apskaitos standarto 37 straipsnį nuostolingai sutarčiai galima suformuoti atidėjinį, jei sutarties valdymo išlaidos viršija numatomą gauti naudą. Tačiau sutarties negalima pripažinti nuostolinga, jei joje buvo numatytos ir pritaikytos Force majore sąlygos COVID-19 atveju ir įmonė galėjo išvengti įsipareigojimų ir nepatirti papildomų išlaidų. Audito metu reikalinga detaliai peržiūrėti sutarties sąlygas, patikrinant, ar pagrįstai buvo suformuotas atidėjinys, ar buvo įtraukta / pasinaudota force majeure sąlyga. Nustatyti, ar sutartis tikrai nuostolinga, patikrinti, ar atidėjinys buvo apskaičiuotas teisingai.

Dėl COVID-19 įtakos Tarptautinės apskaitos bei Tarptautinės finansinės apskaitos standartuose atsiranda atnaujinimų, taikytinų dėl pandemijos poveikio vedant finansinę apskaitą. BDO auditas ir apskaita, UAB specialistai rekomenduoja sekti informaciją bei pagrįstai ir atsakingai vesti finansinę apskaitą, įsivertinti turtą, atlikti vidaus auditą.