Informuojame, kad šioje interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), siekiant kokybiško, saugaus ir patogaus naršymo joje. Naudodamiesi šia svetaine, jūs sutinkate naudoti mūsų slapukus. Prašome perskaityti mūsų „Privatumo politiką", kur pateikiama platesnė informacija apie slapukus, kaip juos ištrinti ar užblokuoti.
  • Visiems kūrėjams – teigiamų skaičių pelno eilutėje beieškant
Pranešimai:

Visiems kūrėjams – teigiamų skaičių pelno eilutėje beieškant

2018-03-26

Alvydas Kepalas , Kauno skyriaus audito vadovas |

Kuriate naujus produktus, sėkmingai juos parduodate, tačiau jūsų įmonės rezultatai vis neigiami? Galbūt priežasčių tam reikėtų ieškoti ne kažkur kitur, bet jūsų buhalterijoje?

Įmonėms, kurios investuoja į naujų produktų kūrimą, gana įprasta pradiniuose produkto kūrimo etapuose patirti nuostolius, kadangi tenka daug investuoti į paties produkto kūrimą. Tačiau ar tikrai visais atvejais investicijos į naujoves turi lemti neigiamus rezultatus finansinėse ataskaitose? Atsakymas - nebūtinai, ir štai kodėl.

Gana dažna situacija, kai įmonių buhalteriai vadinamąsias R&D (plėtros) išlaidas priskiria laikotarpio, kuriuo tokios išlaidos buvo patirtos, sąnaudoms. Pagal 13-ojo Verslo Apskaitos Standarto (toliau- VAS) “Nematerialusis turtas” tokias išlaidas skirsto į tyrimų ir plėtros išlaidas. Jei išlaidas galima priskirti plėtros išlaidoms, jos gali būti ne iš karto nurašomos į sąnaudas, tačiau pirmiausia apskaitomos kaip nematerialus turtas ir tik vėliau amortizuojamos į sąnaudas. Žemiau pateikiama 13-ojo VAS metodinių rekomendacijų ištrauka.

29. Gaminant (kuriant) turtą įmonėje, išlaidos skirstomos į tyrimo ir plėtros išlaidas. Jei įmonė negali atskirti tyrimo išlaidų nuo plėtros išlaidų, visos išlaidos priskiriamos tyrimo išlaidoms. Tyrimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis to laikotarpio, per kurį jos susidaro. Nematerialiojo turto objektus įmonė savo jėgomis gali susikurti. Dažnai sudėtinga įvertinti, ar įmonėje sukurtas turtas atitinka nematerialiojo turto pripažinimo požymius, nes sunku nustatyti:

  • Ar šis turtas yra atskiriamas nuo kito turto.
  • Ar šis turtas kurs būsimą ekonominę naudą.
  • Kada šis turtas atsiranda.
  • Kokia šio turto pasigaminimo savikaina.

Dažnai nematerialiojo turto kūrimo išlaidų negalima atskirti nuo viso įmonės verslo plėtros išlaidų. Jeigu įmonė negali atskirti tyrimo išlaidų nuo plėtros išlaidų, visos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada patiriamos. Tyrimo išlaidas atskirti nuo plėtros išlaidų sudėtinga, kai jau tyrimo metu sukuriamos naujos technologijos, sistemos, produktai ir pan.

30. Tyrimų išlaidų pavyzdžiai gali būti:

30.1. veikla, skirta įgyti naujų žinių;

30.2. gautų žinių įvertinimas ir jų pritaikymas;

30.3. alternatyvių medžiagų, priemonių, gaminių, procesų, sistemų ar paslaugų ieškojimas. Tyrimai – tai specialiai suplanuota veikla, atliekama siekiant naujų mokslo ar technikos žinių, kurios, galbūt, bus naudingos kuriant naujus gaminius, paslaugas ir panašiai. Atlikdama tyrimus įmonė dar negali įrodyti, kad kuriamas nematerialusis turtas ateityje teiks ekonominės naudos, todėl tyrimų išlaidos visada pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada jos patiriamos. Pavyzdžiui, įmonė turi savo laboratoriją, kurioje vykdomi moksliniai tyrimai. Šios laboratorijos išlaikymo išlaidos, darbuotojų darbo užmokestis, įrangos nusidėvėjimas, sunaudotų medžiagų vertė turi būti priskiriama tyrimų išlaidoms ir nurašoma į bendrąsias ir administracines sąnaudas.

31. Plėtros išlaidų pavyzdžiai gali būti:

31.1. pavyzdžių ir modelių projektavimas, konstravimas ir išbandymas iki gamybos ar naudojimo pradžios;

31.2. instrumentų, įrankių pavyzdžių, formų ir atspaudų projektavimas pagal naujas technologijas;

31.3. įrangos, kuri skirta bandomiesiems pavyzdžiams pagaminti, projektavimas, konstravimas ir eksploatavimas;

31.4. pasirinktų naujų alternatyvių medžiagų, įrangos, produktų, procesų, sistemų ar paslaugų projektavimas, konstravimas ir testavimas.

Plėtra – tyrimų rezultatų, kitų žinių ir patirties taikymas planuojant ar kuriant naujus ar iš esmės geresnius produktus (medžiagas, įrenginius, gaminius, procesus, sistemas ar paslaugas) prieš pradedant prekinę jų gamybą ar naudojimą. Jei vykdydama plėtrą įmonė gali atskirti nematerialųjį turtą ir įrodyti, kad ateityje jis teiks ekonominės naudos, ir jei išlaidos atitinka šio standarto 32 punkto sąlygas, patirtos plėtros išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu. Pavyzdžiui, maisto pramonės įmonės laboratorija sukuria naujo produkto receptą. Įmonė nusprendžia pagal šį receptą pagaminti bandomąją produkcijos partiją. Jeigu gaminant bandomąją produkcijos partiją patirtos išlaidos (sunaudotos medžiagos, darbuotojų darbo užmokestis, netiesioginės gamybinės išlaidos, pakuotės dizaino kūrimo, testavimo išlaidos ir pan.) atitinka 32 punkte išvardytas sąlygas, jos pripažįstamos nematerialiuoju turtu – plėtros darbų išlaidomis.

32. Vykdant plėtros darbus, susidariusios išlaidos nematerialiuoju turtu gali būti pripažįstamos tik tada, kai įmonė turi patikimų įrodymų, kad:

32.1. ji turi techninių galimybių, finansinių ir kitų išteklių užbaigti plėtros darbus;

32.2. ji ketina baigti gaminti (kurti) nematerialųjį turtą ir jį naudoti arba parduoti;

32.3. ji sugebės naudoti arba parduoti nematerialųjį turtą;

32.4. nematerialusis turtas ateityje teiks įmonei ekonominės naudos;

32.5. ji gali patikimai įvertinti su nematerialiojo turto pasigaminimu (sukūrimu) susijusias išlaidas.

Vykdant plėtrą susidariusias išlaidas norint pripažinti nematerialiuoju turtu, turi būti įvykdomos visos 32 punkte nurodytos sąlygos.

Sakote mes esame į tarptautinę rinką orientuota kompanija, finansines ataskaitas rengiame pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus (toliau -TFAS) ir visa kas susiję su vietiniais apskaitos standartais mums neaktualu.

Taip, galbūt, bet ar rasite itin ryškių skirtumų žemiau pateikiamose ištraukose iš 38-ojo Tarptautinio Apskaitos Standarto (toliau-TAS) “Nematerialusis turtas” lyginant su 13-uoju VAS?

Tyrimo etapas

54 Nematerialusis turtas, susidarantis tyrimo metu (arba vidaus projekto tyrimų etape), neturi būti pripažįstamas. Tyrimo (arba vidaus projekto tyrimų etapo) išlaidos turi būti pripažįstamos sąnaudomis tada, kai jos patiriamos.

55 Projekto tyrimo etape ūkio subjektas negali įrodyti, kad esama nematerialiojo turto, kursiančio būsimą ekonominę naudą. Todėl atitinkamos išlaidos visada pripažįstamos sąnaudomis jų susidarymo metu.

56 Tyrimo veiklos pavyzdžiai:

a) naujų žinių įgijimas;

b) siekis gauti tyrimo rezultatus arba kitų žinių, jų įvertinimas ir galutinis taikymo parinkimas;

c) alternatyvių medžiagų, priemonių, gaminių, procesų, sistemų arba paslaugų paieška; ir

d) naujų ar pagerintų medžiagų, priemonių, gaminių, procesų, sistemų arba paslaugų galimų alternatyvų formavimas, kūrimas, įvertinimas ir galutinė atranka.

Plėtros etapas

57 Šiame etape sukurtas nematerialusis turtas turi būti pripažįstamas tada ir tik tada, kai ūkio subjektas gali įrodyti:

a) kad yra techninių galimybių užbaigti šį nematerialųjį turtą taip, kad jį būtų galima naudoti arba parduoti;

b) kad jis ketina užbaigti šį nematerialųjį turtą ir jį naudoti ar parduoti;

c) kad jis turi galimybių naudoti ar parduoti šį nematerialųjį turtą;

d) būdą, kuriuo šis nematerialusis turtas kurs tikėtiną būsimą ekonominę naudą. Be kitų dalykų, ūkio subjektas gali įrodyti, kad egzistuoja šio nematerialiojo turto rezultatų arba paties nematerialiojo turto rinka, o jei turtas bus naudojamas savo reikmėms – jo naudingumą;

e) kad jis turi tinkamų techninių, finansinių ir kitų išteklių, reikalingų plėtrai užbaigti ir nematerialiajam turtui naudoti arba parduoti;

f) kad jis gali pagrįstai įvertinti su nematerialiuoju turtu susijusias išlaidas jo plėtros laikotarpiu.

59 Plėtros veiklos pavyzdžiai:

a) pavyzdžių ir modelių projektavimas, konstravimas ir testavimas prieš jų gamybos pradžią arba naudojimą;

b) instrumentų, įrankių, šablonų ir atspaudų projektavimas pagal naujas technologijas;

c) bandomosios įrangos, ekonomiškai netinkamos komercinei gamybai, projektavimas, konstravimas ir eksploatavimas; ir

d) pasirinktų alternatyvių naujų arba pagerintų medžiagų, įrangos, produktų, procesų, sistemų arba paslaugų projektavimas, konstravimas ir testavimas.

Pagalvojote- puiku, išimam visas plėtros išlaidas iš sąnaudų nuo įmonės veiklos pradžios ir pakeičiam visas ankstesnių metų finansines ataskaitas. Neskubėkim. Tiek vietiniai, tiek tarptautiniai apskaitos standartai šiuo klausimu yra vieningi ir draudžia perkelti ankstesniais finansiniais metais patirtas plėtros išlaidas iš sąnaudų į nematerialųjį turtą. Kas padaryta, tas padaryta.

Belieka tik tikėtis, kad jūsų buhalteris turi pakankamai žinių, investuoja į savo tobulėjimą, nėra taupantis laiką ir einantis lengviausiu keliu, užuot pagelbėjęs jūsų įmonei tais atvejais, kai akcininkai, investuojai jau baksnoja į paskutinę pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę nesulaukdami teigiamų skaičių.