Karo Ukrainoje įtaka rengiamoms finansinėms ataskaitoms

Rengiant finansines ataskaitas įmonės turėtų atsižvelgti ir tinkamai įvertinti:

 

valiutinius straipsnius. Apie pasirinktą visuotinai pripažintą rinkos informacijos šaltinį (Reuters, Financial times, Bloomberg) naudojamą rinkos euro ir užsienio (Rusijos rublio) valiutos santykiui nustatyti kitą, nei pagal įmonės apskaitos politiką pasirinktas informacijos naudojimo šaltinį, informacija turėtų būti pateikiama įmonės rengiamame aiškinamajame rašte, kol ECB nepradės skelbti euro ir rublio kurso. Jeigu ir šiuose šaltiniuose nebeskelbiamas rublio ir euro santykis, naudoti reiktų paskutinį skelbtą oficialų kursą.

poataskaitinius įvykius. Dažniausiai karas Ukrainoje jau yra ataskaitinių ataskaitų informacijos dalis ir atitinkami įvertinimai turi būti atskleidžiami tam tikrose eilutėse, tačiau nuolat pasipildant sankcijų paketams, tam tikra dalimi įtaka galima ir ateities įvykiams. Tuo atveju, kai poataskaitinis įvykis laikomas nekoreguojančiu metinių finansinių ataskaitų duomenų, bet iki finansinių ataskaitų sudarymo jau yra žinoma, kad jis darys reikšmingą įtaką ateinančių laikotarpių finansinių ataskaitų duomenims.

 • veiklos tęstinumą. Jeigu finansinių ataskaitų sudarymo datai įmonė gali taikyti veiklos tęstinumo principą, tačiau žino faktus, kurie gali kelti abejonių dėl gebėjimo tęsti veiklą artimiausiu metu, įmonė šį poataskaitinį įvykį turi atskleisti aiškinamajame rašte atskleisdama aplinkybes, nuo kurių priklauso įmonės veiklos tęstinumas. Tačiau, jei dėl Rusijos karo prieš Ukrainą poveikio, įmonė finansinių ataskaitų sudarymo datai nebegali taikyti veiklos tęstinumo principo, įmonės 2022-12-31 finansiniai duomenys turi būti vertinami 28-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių likvidavimas“ nustatyta tvarka.

 • turto vertės sumažėjimą. Rusijos karas prieš Ukrainą finansinių ataskaitų sudarymo dienai gali būti laikomas vienu iš materialiojo, nematerialiojo bei finansinio turto nuvertėjimo požymiu, kuris rodo įmonės veikloje naudojamo turto vertės sumažėjimą. Tai gali būti svarbu vertinant finansinėse ataskaitose registruojamas prestižo sumas, kurios turėtų būti mažinamos, jei dėl anksčiau įvykusio verslo jungimo ateityje nebesitikima gauti pelno. Atkreiptinas dėmesys į abejotinas skolas, kurios susidarė šiuo laikotarpiu ir yra susijusios su įmonėmis, vykdančiomis veiklą Ukrainoje, Rusijoje ar Baltarusijoje.

 • tikrosios vertės nustatymo įtaką. Tikrosios vertės nustatymo tikslas yra finansinėse ataskaitose pateikti turto ar įsipareigojimų vertę atspindinčias sąlygas, buvusias vertės nustatymo dieną. Dažniausiai turto tikroji vertė nustatoma atsižvelgiant į rinkos kainas, pavyzdžiui, vertybinių popierių vertė nustatoma pagal aktyviosiose vertybinių popierių rinkose skelbiamas kainas. Šiuo atveju, dėl Rusijos karo prieš Ukrainą neturėtų būti keičiami anksčiau nustatyti tikrosios vertės įvertinimai.

 • sutarčių vykdymo galimybes ir galimus nuostolius.  Finansinių ataskaitų sudarymo dieną, jei įmanoma, turėtų būti apskaičiuota finansinių metų pabaigoje, galiojusių sutarčių vykdymo neišvengiamų nuostolių suma ir įvertinta, ar šiems nuostoliams neturėjo būti sudaryti atidėjiniai. Suprantama, kad kiekvienai įmonei Rusijos karo prieš Ukrainą įtaka bus skirtinga, todėl įmonės, atlikdamos galimų nuostolių vertinimą, atsižvelgia į praeities įvykius, dabartines įmonės veiklos sąlygas ir numatomą ekonominę situaciją.

kitus apskaitinius įvertinimus. Kiekviena įmonė turi įvertinti Rusijos karo prieš Ukrainą poveikio pasekmes, ar jos neturi įtakos atsargų vertės sumažėjimui dėl sumažėjusios grynosios galimo realizavimo vertės. Įmonėms reikia įvertinti, ar nereikia nurašyti turte registruojamų atidėtojo pelno mokesčio sumų, nes dėl prasidėjusio Rusijos karo prieš Ukrainą gali būti sumažėjusi tikimybė ateityje uždirbti pakankamai pelno šiomis sumomis pasinaudoti.

Taip pat Rusijos karo prieš Ukrainą įtakos vertinimas turi būti atskleistas ir įmonės metiniame pranešime.

Parengta pagal  AVNT rekomendacijas.