Kodėl BDO svarbu tvarumas?

Manome, kad visos organizacijos turi atsakomybę daryti viską, ką gali, kad užtikrintų klestintį, tvarų ir teisingą pasaulį. Mes norime būti tokia organizacija, kuri sprendžia iškilusius iššūkius, su kuriais susiduria žmonės ir mūsų planeta. Norime būti vertinami kaip atsakingas verslas dėl mūsų aplinkosaugos, socialinio ir įmonių valdymo poveikio: verslo, kuris naudojasi savo įtaka įkvėpti, šviesti ir vadovauti nesustabdomam tvaraus verslo judėjimui mūsų rinkose.

BDO ESG sistema

Šiandieniniame pasaulyje organizacijų veiksmai yra labai susipynę su aplinkosaugos, socialiniais ir įmonių valdymo klausimais (eng. E-environmental, S-social, G-governance) . Šie trys aspektai tampa vis labiau aktualūs ir svarbūs organizacijoms. ESG programų įdiegimas yra neatsiejamas, siekiant išlaikyti ir sukurti tvarią organizacinę vertę ir poveikį. 

Aplinkosaugos aspektas

Šis aspektas yra orientuotas į organizacijų poveikį aplinkosaugai. Standartinė Jungtinių Tautų (JT) Pasaulinė aplinkos ir plėtros komisija apibrėžia „aplinkos tvarumą“ kaip „elgimąsi taip, kad ateities kartos turėtų gamtinių išteklių, kad galėtų gyventi lygiavertį, jei ne geresnį, kaip dabartinės kartos gyvenimo būdą.“ 

Pagrindiniai veiksniai:

 • Klimato kaita
 • Miškų kirtimai
 • Gėlo vandens mažėjimas
 • Vandens tarša
 • Oro tarša
 • Kietosios atliekos
 • Išteklių prieinamumas

Bėgant metams apibrėžimas buvo praplėstas, įtraukiant žmogaus poreikių perspektyvas, įskaitant švietimą, sveikatą, švarų orą, vandenį bei gamtos apsaugą.​​​​​​ BDO tinklo aplinkosaugos tikslai apima visų atitinkamų jurisdikcijos įstatymų ir reglamentų laikymąsi ir siekį sumažinti poveikį aplinkai bei gerinti aplinkosaugos priežiūrą. 

Tai apima :

 • Aplinkosaugos aspektų integravimą į mūsų darbo praktiką
 • Sumažinti riziką aplinkai, reguliariai vertinant savo veiklą ir efektyviai naudojant naujausias aplinkosaugos žinias
 • Užtikrinti, kad mūsų žmonės būtų informuoti apie taikomus aplinkosaugos reikalavimus ir elgesį
 • Bendravimą su mūsų klientais, tiekėjais, partneriais dėl galimo mažiausio poveikio aplinkai.

Socialinis aspektas

Socialiniai veiksniai apima tai, kaip organizacija palaiko santykius su suinteresuotosiomis šalimis ir kuria joms vertę bei kokią daro įtaką darbuotojams, klientams ir bendruomenei.

Šis aspektas apima:

 • Sveikata ir gera savijauta
 • Lygių galimybių politika
 • Geros darbo sąlygos
 • Bendruomeniškumas
 • Žmogaus teisės

Lygybė yra neatsiejama BDO kultūros dalis ir tai atspindi mūsų WHY. Taip pat kasmet švenčiame Tarptautinę moters dieną, tai pabrėždami.

BDO žmonės yra mūsų verslo pagrindas, todėl siekiame sukurti įtraukiančią, įvairią ir empatišką kultūrą – tiek BDO viduje, tiek už jos ribų. Dedame bendras pastangas, kad visi mūsų darbuotojai jaustųsi saugūs, vertinami, laisvi, kad galėtų būti autentiški.

Mūsų įmonės siekia sukurti lanksčią darbo aplinką ir užtikrinti, kad jų žmonėms būtų pasiūlytos vienodos galimybės ugdyti savo talentą, maksimaliai išnaudoti savo potencialą ir siekti savo tikslų. Mūsų bendruomenės veikla yra glaudžiai susijusi su mūsų WHY:

Mes padedame įgyvendinti jums, jūsų svajones. (People helping people to achieve their Dreams)

Įmonių valdymo aspektas

Šie veiksniai reiškia organizacijos valdymo filosofiją, praktiką, politiką, vidaus kontrolę ir akcininkų teises.

Tai apima:

 • Valdymo tikslą 
 • Valdymo kokybę 
 • Suinteresuotųjų šalių įtraukimą
 • Rizikos ir galimybių priežiūrą
 • Etiškas elgesį