Nuotolinės prekybos iššūkiai turint kelis prekių sandėlius

Nuo 2021-ųjų liepos 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo redakcija. Apmokestinamieji vienetai, užsiimantys prekių tiekimu, naudojant elektronines sąsajas, kuriomis sudaromos sąlygos tiekti prekes, ne valstybėje narėje, kurioje įsisteigęs prekių tiekėjas, savo veikloje gali naudoti naują specialią Europos Sąjungos vidaus nuotolinės prekybos schemą (toliau vadinama OSS (angl. One Stop Shop). 

Menama situacija:

Įmonė A vykdo prekybą jai nuosavybės teise priklausančiomis prekėmis per savo elektroninę parduotuvę ir per Amazon elektroninę parduotuvę klientams (fiziniams asmenims, ne verslui) Europos Sąjungos vidaus rinkoje. Parduodamos prekės yra laikomos Įmonės A sandėlyje Lietuvoje arba Amazon sandėlyje Prancūzijoje. Visais atvejais prekės iš Įmonės A sandėlio esančio Lietuvoje ar Amazon sandėlio Prancūzijoje yra gabenamos pačios Įmonės A, arba jos organizuotu transportu. Įmonės A prekių pardavimų suma per savo ar Amazon elektroninę parduotuvę per kalendorinius metus viršys 10 000 EUR. Įmonė A ketina pasirinkti taikyti specialią Europos Sąjungos vidaus nuotolinės prekybos prekėmis apmokestinimo schemą (OSS), šios schemos naudojimo registracijos vieta būtų Lietuva. Įmonė A, kaip juridinis vienetas ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja, yra registruota Lietuvoje. 

Žemiau pateikiami menami Įmonės A prekių tiekimai ir jų supaprastinta analizė.

No alt text provided for this image

Parduodant prekes klientui iš Lietuvoje esančio sandėlio:

Lietuvos klientui - tokie sandoriai OSS nedeklaruojami. Dėl prekių tiekimo klientams Lietuvoje niekas nesikeičia: įmonė toliau taiko įprastas PVM taisykles, tokius sandorius deklaruoja PVM deklaracijoje (forma FR0600), apmokestina, taikydama prekėms nustatytą atitinkamą PVM tarifą

Ispanijos ir Prancūzijos klientui - iš sandėlio Lietuvoje siunčiamų prekių tiekimus klientams Ispanijoje ir Prancūzijoje Įmonė A turės deklaruoti OSS sistemoje (deklaracijoje) Lietuvoje. Taip yra, nes tokie tiekimai yra Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis (Lietuva-Ispanija ir Lietuva-Prancūzija), kurių tiekimo vieta yra Ispanija ir Prancūzija. Pagal PVMĮ nuostatas, specialioji apmokestinimo schema yra taikoma Europos Sąjungos vidaus nuotolinei prekybai prekėmis, o nuotolinė prekyba prekėmis iš esmės yra apibrėžiama kaip prekių, kurias tiekėjas siunčia ar gabena arba kurios siunčiamos ar gabenamos jo vardu, tiekimas iš kitos valstybės narės negu ta, kurioje baigiasi prekių siuntimas ar gabenimas pirkėjui, kuris yra neapmokestinamasis asmuo. Prekių tiekimo vieta pateiktoje schemoje pagal PVMĮ nuostatas yra Ispanija ir Prancūzija.

Parduodant prekes klientui iš Amazon sandėlio esančio Prancūzijoje:

Lietuvos ir Ispanijos klientui - iš Amazon sandėlio siunčiamų prekių tiekimus klientams Lietuvoje ir Ispanijoje Įmonė A turės deklaruoti OSS sistemoje (deklaracijoje) Lietuvoje. Taip yra, nes tokie tiekimai yra Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis (Prancūzija-Lietuva ir Prancūzija-Ispanija), kurių tiekimo vieta yra Lietuva ir Ispanija.

Prancūzijos klientui - toks prekių tiekimas iš Amazon sandėlio Prancūzijoje klientui Prancūzijoje nelaikomas nuotoline prekyba ir turi būti deklaruojamas Prancūzijoje teikiant įprastą prancūzišką deklaraciją.

! Jeigu įmonė bus registruota PVM mokėtoja Prancūzijoje, Prekių tiekimo sandorius iš sandėlio Lietuvoje klientams Prancūzijoje įmonė turės deklaruoti OSS sistemoje (deklaracijoje) Lietuvoje, neatsižvelgdama į tai, ar ji bus registruota PVM mokėtoja Prancūzijoje. Jeigu įmonė bus registruota PVM mokėtoja Prancūzijoje, šių tiekimų įtraukti į Prancūzijos PVM deklaraciją ji negalės. Tokie tiekimai yra Europos Sąjungos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis (Lietuva-Prancūzija), kurių tiekimo vieta yra Prancūzija.

Svarbu paminėti, jog Įmonė A neprivalo taikyti OSS ir gali pasirinkti, ar atitinkamas prievoles vykdyti paprasčiau, naudojant OSS, ar rinktis standartinį prievolių vykdymo būdą – registravimą PVM mokėtoju kitose valstybėse narėse. Tačiau, jeigu nusprendžiama naudotis tam tikra OSS schema, tai tokiu atveju OSS turi būti taikomas visiems sandoriams, kuriems jis galėtų būti taikomas pagal atitinkamą schemą.

 

Parengė Mokesčių skyriaus vadovas Tomas Karosas