Apskaitos metodika pagal LFAS, TAS ir VSAFAS

Apskaitos metodika pagal LFAS, TAS ir VSAFAS

LR Buhalterinės apskaitos įstatymas numato kad įmonės, organizuodamos ir vykdydamos apskaitą turi parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir vadovaudamasis arba Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais (LFAS), arba tarptautiniais apskaitos standartais (TAS), arba viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), arba kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą ir finansinę atskaitomybę. Įmonės atitinkamai vadovaujasi standartuose nurodytais apskaitos metodais, tačiau priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio, vykstančių verslo operacijų, standartuose gali būti nurodytos apskaitos metodų alternatyvos, kai reikia pasirinkti vieną tinkamiausią apskaitos metodą. Taip pat ne visi taikomi standartai gali būti aktualūs konkrečiai įmonei. Mes siūlome įmonėms pasiruošti ir pasitvirtinti tokią apskaitos politiką, kuri apimtų:

  • Apskaitos organizavimas (organizacinė struktūra, atsakingi asmenys, paskirstytos apskaitos sritys, pirminių apskaitos dokumentų, suvedimo sistemoje, finansinių, mokestinių ir kitų ataskaitų paruošimo ir teikimo terminai)
  • Apskaitos metodika ir taikymas (aktualūs verslo apskaitos standartai, alternatyvų pasirinkimas arba kriterijai alternatyvoms pasitrinkti)
  • Sąskaitų planas
  • Konkrečios apskaitos operacijos, sąskaitų plano sąskaitų įrašai į didžiąją knygą.

Ruošdami klientui apskaitos vadovą mes visada peržiūrime konkrečius procesus ir siūlome tinkamiausius apskaitos metodus ir jų įgyvendinimą. Po apskaitos vadovo paruošimo ir rekomendacijų, klientai keičia ne tik apskaitos metodiką bet ir patį apskaitos procesą, darbų organizavimą, atsakomybių paskirstymą, taip užtikrinant efektyvų darbą su mažesniais resursais.

Didžioji dalis mūsų klientų yra užsienio kompanijos, kurios tvarkydamos apskaitą pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus (LFAS), dar turi ruošti ataskaitas patronuojančiai įmonei pagal kitus standartus (TAS arba kiti, užsienio šalyje taikomi standartai). Mes padedame įmonei adaptuoti apskaitos metodiką taip, kad atėjus laikui ruošti ataskaitas pagal dvejus standartus, visa reikalinga informacija būtų tinkamai sukaupta apskaitos sistemoje, įrašų lygyje.