ES projektų ir kitų fondų administravimas

ES projektų ir kitų fondų administravimas

BDO paslaugos etapai pateikti žemiau. Mes galime dalyvauti bet kuriame viename ar keliuose etapuose, pagal kliento poreikį.

  • Potencialūs projektai ir struktūrinių fondų paieška;
  • Potencialių kvietimų analizė;
  • Paskelbtų kvietimų stebėsena ir paieška;
  • Paraiškos rengimo konsultacijos;
  • Projekto administravimas;
  • Atstovavimas patikrų metu.
Įmonės vykdomų projektų identifikavimas,galimų vykdyti projektų identifikavimas. Įmonei yra labai svarbu identifikuoti kokius investicinius projektus planuoja arba jau pradeda įgyvendinti. Ar tai būtų investicijos įgamybos plėtrą, eksporto plėtrą, procesų efektyvinimą, žmogiškųjų resursų kvalifikacijos kėlimą ir tobulinimą. Suprantama, projektų įgyvendinimui yra būtinas finansavimas. Vienas iš galimų finansavimo šaltinių yra struktūrinių fondų negrąžintinas finansavimas. Tačiau prieš apsisprendžiant ieškoti finansavimo reikia apsvarstyti, kokie yra reikalavimai ir įsipareigojimai struktūrinių fondų finansavimui gauti, kiek įmonė yra pasiruošusi ir gebės vykdyti reikalavimus ir įsipareigojimus. Todėl mes pasiruošę padėti įmonei atlikti esamų ar potencialių projektų analizę ir kiek jie galimi finansuoti iš struktūrinių fondų.

Struktūrinius fondus administruojančių agentūrų, kurios teikia kvietimus finansavimui, paieška. Dažniausiai girdimos ir didžiausios ES paramą administruojančios agentūros yra LVPA, ESFA, CPVA, tačiau šios agentūros nėra vienintelės teikiančios kvietimus Europos Sąjungos lėšoms gauti. Be jų dar yra ir Nacionalinė mokėjimo agentūra (orientuota į žuvininkystės, žemės ūkio sritį finansuojančius kvietimus), Nevyriausybinių organizacijų fondas, Gebėjimų stiprinimo fondas, Bendradarbiavimo fondas ir kt. Mes pateiksime Jums labiausiai Jūsų įmonės specifiką ir projektų poreikius atitinkančių fondų analizę ir nurodysime, kurie Jums yra tinkamiausi finansavimui gauti.

Europos sąjungos ir kitų struktūrinių fondų planuojamų kvietimų analizė. Iš savo patirties žinome, kad yra svarbu analizuoti dar nepanaudotą ES fondų paramą ir iš anksto numatyti, kada galima tikėtis naujų ar pakartotinių kvietimų, kurie dar nėra viešai paskelbti. Tokia išankstinė analizė suteiktų galimybę laimėti daugiau laiko paraiškos ruošimui ir tai būtų didelis pranašumas prieš kitus pareiškėjus paramai gauti, padidėtų galimybės gauti finansavimą projekto įgyvendinimui. Taip galima visapusiškai pasiruošti planuojamai teikti paraiškai. Išanalizavus likusias atitinkamos priemonės finansavimo lėšas galima numatyti realiai galimą gauti paramą. Dažnai pasitaiko, kad dėl per didelės paraiškos vertės ji būna atmetama, todėl labai svarbu žiūrėti į finansavimo fondo esamą finansinę situaciją. Svarbu stebėti ir tai, koks  yra numatomas lėšų perskirstymas priemonei, taip numatant galimą vienos ar kitos priemonės lėšų fondo padidėjimą..

Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų paskelbtų kvietimų, atitinkančių jūsų įmonės specifiką paieška. Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų paskelbtų kvietimų yra daug, tačiau kiekvienas jų yra finansuojamas iš skirtingos priemonės, todėl būtina analizuoti esamas ar planuojamas kurti priemones, kurios atitiktų Jūsų įmonės specifiką. Nustačius priemones, pagal kurias gali būti gaunamas finansavimas reikia nuolatos sekti skelbiamus kvietimus paraiškoms teikti. Dauguma kvietimų būna pakartotiniai, todėl reikia užtikrinti sistemingą jų priežiūrą. Norint laiku suspėti pateikti paraiškas ši analizė turi būti nuolatinė, nes paraiškos teikimo laikas, kaip rodo patirtis yra yra toks trumpas, kad vėliau tai tampa pagrindine paraiškų atmetimo priežastimi.

Paraiškos rengimo Europos Sąjungos ar kitų struktūrinių fondų paramai gauti konsultacijos. Paraiškos rengimas yra pats sudėtingiausias žingsnis projekto metu. Paraiškos apimtis yra didelė, ją sudaro daugybė įmonės esamų duomenų ir planuojamų pasiekti rodiklių todėl labai svarbu sistemingai analizuoti parengtą paraišką, nes projekto metu neįvykdžius paraiškoje planuotų pasiekti rodiklių gresia finansavimo grąžinimas. Mes siūlytume dirbti su kompanijomis, rengiančiomis paraiškas, esam pasirengę konsultuoti, su kuriomis kompanijomis yra geriausia bendradarbiavimo praktika. Mes konsultuosime Jus paraiškos rengimo metu, nurodysime ko turite reikalauti iš už paraiškos rengimą atsakingos įmonės, kokius paraiškos duomenis Jums reiktų itin atidžiai vertinti. Užtikrinsime sklandžią paraiškos rengimo eigą, Jums pageidaujant tiesiogiai bendrausime su paraišką rengiančia įmone ir atstovausime Jūsų interesus.

Projekto administravimo, gavus paramą, konsultavimas. Gavus struktūrinio fondo paramą konsultuosime visais Jums iškilusiais projekto administravimo klausimais. Konsultuosime mokėjimo prašymų rengimo klausimais, pasirūpinsime teisingų dokumentų (sąskaitų, jų apmokėjimų ir kt.) pateikimu. ES projektų administravimas suteikia konsultacijas apie privalomus terminus finansavimo sutarties įvykdymo užtikrinimui. ES projektų ir kitų fondų administravimas konsultuoja vykdant viešuosius pirkimus projekto metu numatytiems darbams ar paslaugoms įsigyti. Dalyvausime sudarant sutartis su laimėjusias tiekėjais. Padėsime sudaryti darbų įvykdymo grafikus, konsultuosime įvykus nenumatytiems nukrypimams nuo darbų grafiko ir vėluojant įgyvendinti finansavimo sutartyje numatytas veiklas. Konsultuosime Jus projekto užbaigimo klausimais: galutinės projekto ataskaitos parengimas, galutinio mokėjimo prašymo parengimas.

Atstovavimas planinių ir neplaninių ES paramą administruojančių agentūrų patikrų metu. Projekto įgyvendinimo metu du o kartais daugiau kartų būna atliekama vykdomo projekto patikra. Jos metu ES paramą administruojanti agentūra turi teisę tikrinti visus su projektu susijusius dokumentus (sutartis, viešųjų pirkimų dokumentaciją, mokėjimo prašymus) bei nuvykusi į vietą apžiūrėti sukurtą turtą. Tokių patikrų metu svarbu pateikti dokumentus taip, kaip to reikalauja įgyvendinanti institucija. Mes pasirūpinsime, kad patikrai visi dokumentai būtų pateikti taip, kaip tai numatyta paramą administruojančios įstaigos nuostatose.