• COVID-19 ĮTAKA: aktualūs mokesčių pakeitimai, ruošiant finansines ataskaitas
Leidiniai:

COVID-19 ĮTAKA: aktualūs mokesčių pakeitimai, ruošiant finansines ataskaitas

2020-12-16

Šalyje paskelbtas karantinas galimai apsunkins tam tikrų įsipareigojimų įgyvendinimą ir prievolių atlikimą laiku. Registrų centras informuoja, kad finansinių ataskaitų teikimo procesas bus vertinamas lanksčiai ir bus atsižvelgta į objektyvias priežastis, dėl kurių verslas ir organizacijos gali nespėti laiku pateikti ataskaitų. Ruošiant finansines ataskaitas, buhalterinė apskaita turėtų būti vykdoma, atkreipiant dėmesį į apskaitos ir mokesčių pasikeitimus, kurie įsigaliojo dėl įvesto karantino visoje Lietuvoje.

Turto vertės sumažėjimas 

Ruošiant 2020 metų finansinę atskaitomybę ūkio subjektai turės įsivertinti, ar dėl pandemijos įtakos nesumažėjo jų turto vertė ir, jeigu taip, perskaičiuoti savo ilgalaikio turto vertę. Daugiausia atkreipiamas dėmesys į ilgalaikį turtą, kuriam taikomas Tarptautinio apskaitos standarto (TAS) 36 straipsnis. Turto vertės sumažėjimas taip pat gali būti nustatomas turto rūšims, kurioms netaikomas TAS 36 straipsnis (pvz.: atsargos). Pagrindiniai požymiai, signalizuojantys apie ūkio subjekto turto vertės sumažėjimą yra: sumažėjusi įmonės produktų ar paslaugų paklausa; padidėjusios išlaidos / verslo nutraukimas dėl tiekimo problemų; užsakymų atšaukimas; didelių nuolaidų prašymas iš klientų; reikšmingi klientai, patiriantys finansinių sunkumų. 23 VAS „Turto vertės sumažėjimas“ taip pat bus labai aktualus rengiant metines finansines ataskaitas.

 

Atidėjiniai nuostolingoms sutartims

Pagal Tarptautinio apskaitos standarto 37 straipsnį nuostolingai sutarčiai galima suformuoti atidėjinį, jei sutarties valdymo išlaidos viršija numatomą gauti naudą. Tačiau sutarties negalima pripažinti nuostolinga, jei joje buvo numatytos ir pritaikytos Force majore sąlygos COVID-19 atveju ir įmonė galėjo išvengti įsipareigojimų ir nepatirti papildomų išlaidų. Audito metu reikalinga detaliai peržiūrėti sutarties sąlygas, patikrinant, ar pagrįstai buvo suformuotas atidėjinys, ar buvo įtraukta / pasinaudota force majeure sąlyga. Nustatyti, ar sutartis tikrai nuostolinga, patikrinti, ar atidėjinys buvo apskaičiuotas teisingai. Tokios situacijos pavyzdys galėtų būti ilgalaikė patalpų nuomos sutartis, pagal kurią įmonė neatšaukiamai įsipareigojo kelis metus nuomotis dideles patalpas, numatytas tolesnei verslo plėtrai, tačiau kurių naudojimas dabar yra nuostolingas ir neturi perspektyvų dėl verslo apimties sumažėjimo. Visiškai identiškai turi elgtis ir įmonės, rengiančios ataskaitas pagal VAS.

 

Tikroji ir atsargų vertė

Tikrosios vertės nustatymo tikslas yra finansinėse ataskaitose pateikti turto ar įsipareigojimų vertę atspindinčias sąlygas, buvusias vertės nustatymo dieną. COVID-19 protrūkio poveikis tikrajai vertei nustatyti priklauso nuo jo įtakos rinkos dalyvių daromoms vertinimo prielaidoms finansinių ataskaitų sudarymo dieną. Dažniausiai turto tikroji vertė nustatoma atsižvelgiant į rinkos kainas, pavyzdžiui, vertybinių popierių vertė nustatoma pagal aktyviosiose vertybinių popierių rinkose skelbiamas kainas. Taip pat būtina įvertinti įtaką Atsargų vertės sumažėjimui dėl sumažėjusios grynosios galimo realizavimo vertės. Ši vertė gali būti vertinama kaip sumažėjusi dėl stringančio atsargų judėjimo, mažesnių žaliavų kainų, atsargų sugedimo dėl mažesnės apimties ar sustabdytos įmonės veiklos.